Közérdekű adatok

Közérdekű adatok

Adatkezelési tájékoztató


Tájékoztatjuk, hogy az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) alapján Intézményünk, a Szent Donát Várpalota Egészségügyi és Szolgáltató Kft. 2018. május 25-től személyes adatait az alábbiak szerint kezeli.

 

A Szent Donát Várpalota Kft. mint adatkezelő elkötelezett a jogszabályi kötelezettségek megtartása mellett betegei, azok hozzátartozói, az intézménybe látogatók, a szerződő partnerei, valamint a munkavállalói személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja a betegei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az Adatkezelő az általa kezelt személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, információtechnológiai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát, annak bizalmasságát, sértetlenségét és rendelkezésre állását garantálja.

 

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

Szent Donát Várpalota Egészségügyi és Szolgáltató Kft. (a továbbiakban: Kórház vagy Adatkezelő)

8100 Várpalota, Honvéd u. 2-3.


Adatvédelmi tisztviselő neve, elérhetősége:

Gellérfi Bertalan

email cím:  adatvedelmi.tisztviselo@szentdonatkorhaz.huAz adatkezelés célja

A kórház  az Ön egészségügyi és személyes adatait – jogszabályban meghatározott esetekben – gyógykezelés igénybevétele, egészségének megőrzése, betegjogok érvényesítése,  valamint a nyújtott egészségügyi ellátás finanszírozása céljából kezeli. Amennyiben az egészségügyi szolgáltatás kapcsán számla kiállítására is sor kerül, úgy számlázás céljából kezeli.Az adatkezelés jogalapja


Az Ön egészségügyi és személyes adatai kezelésére az alábbi jogszabályok alapján kerül sor:

 •  az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény;
 • Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016.április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.törvény
 • az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény;
 • a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény és annak végrehajtásáról szóló 217/1997. (XII. 1.) Korm. rendelet;
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésére és védelméről szóló 1997. XLVII. törvény;
 • az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény;
 • a 2005. évi XCV. törvény (Gyógyszertörvény),
 • az Integrált Jogvédelmi Szolgáltról szóló 381/2016.(XII.2.) Korm.rendelet
 • az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezelésének egyes kérdéseiről 62/1997. (XII. 21.) NM rendelet;
 • az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (XII. 3.) Korm. rendelet.

 

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben további vizsgálatok elvégzése szükségessé teszi, úgy személyes adatai a Kórházzal szerződéses viszonyban álló adatfeldolgozók számára továbbításra kerülhetnek.

Adattovábbítás harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére nem történik.

Személyes adatai harmadik személy számára – a jogszabályok által előírt kötelező esetek kivételével, illetve az Ön hozzájárulása nélkül – semmilyen körülmények között nem továbbítjuk, és nem hozzuk nyilvánosságra.


A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései értelmében Öntől a következő adatokat vesszük fel a Recepción a gyógykezelésre való jelentkezést megelőzően:

 • név
 • születési hely, idő
 • TAJ szám
 • anyja neve
 • lakcím
 • állampolgársága
 • telefonszám
 • hozzátartozó neve, telefonszáma,
 • egészségügyi dokumentáció adatai, képadatok, képalkotó diagnosztikai felvételek.

 

Tájékoztatjuk, hogy az egészségügyről szóló 1997. évi  CLIV. törvény vonatkozó rendelkezése értelmében köteles személyes adatait hitelt érdemlően igazolni.


Tájékoztatjuk, hogy a Kórház vagyonvédelmi célból kamerákat helyezett ki épületének különböző pontjain. A kamerafelvételek adatkezelésének jogalapja: külön szabályzatban rögzített adatkezelés szerint történik a munkáltató jogos érdeke alapján.

 


Személyes és egészségügyi adatok tárolásának időtartama


Egészségügyi és személyes adatait a kötelező jogszabályi előírásoknak megfelelően az alábbiak szerint őrizzük meg:

 • egészségügyi dokumentációt a felvételtől számított legalább 30 évig;
 • zárójelentést legalább 50 évig;
 • képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt 10 évig, az arról készített leletet a felvétel készítésétől számított 30 évig;
 • amennyiben a gyógykezelésről számla kiállítására kerül sor, úgy azt a kiállítás évének utolsó napjától számított 5 évig őrizzük.
 • a térfigyelő kamerák felvételeit az adatkezelő székhelyén lévő központi felvevőegységen legfeljebb 3 napig tároljuk.

 

Tájékoztatjuk Betegeinket, hogy az 1997.évi XLVII. törvény (Eüak) 4.§ (2) bek. h) – m) pontjai alapján a bíróság, az ügyészség, a nyomó hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetve jogszabály felhatalmazása alapján adatok közlése, átadása illetve iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt. Az adatkezelő a bíróság, ügyészség, hatóság részére - amennyiben a pontos célt és az adatok körét megjelölte - köteles adatot szolgáltatni de csak olyan mértékben, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges. Az egészségügyi jogszabályokon alapuló adatkezelés során adat továbbítható a beteg háziorvosa részére is.

 

Tájékoztatjuk, hogy Önt, mint természetes személyt az adatkezelés során az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletének értelmében az alábbi jogok illetik meg:

 • kérheti egy vagy több adata kezelésének korlátozását;
 • kérheti, hogy az automatizált döntés hatálya ne terjedjen ki Önre;
 • kérheti adatainak átadását vagy továbbítását;
 • tájékoztatást kérhet a kezelt adatokról, jogalapról, célról és a kezelés időtartamáról;
 • kérheti egy vagy több adatának helyesbítését;
 • kérheti adataihoz való hozzáférését, tiltakozhat egy vagy több adata kezelése ellen;
 • kérheti – a kötelező adatkezelés kivételével – hogy töröljük egy vagy több adatát.


Jogorvoslati lehetőségek


Amennyiben adatainak jogosulatlan kezelését észleli, akkor azt jelezheti az egészségügyi ellátást végző személynél, az adatvédelmi tisztviselőnél, továbbá bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz fordulhat.


Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

Postacím:1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefonszám: +36 (1) 391-1400

Központi elektronikus levélcím: ugyfelszolgalat@naih.hu


Amennyiben bármilyen kérése vagy kérdése van az adatkezeléssel kapcsolatban, kérelmét postai úton a Szent Donát Várpalota Kórház címére vagy elektronikusan az adatvedelmi.tisztviselo@szentdonatkorhaz.hu címre küldheti.


Válaszainkat késedelem nélkül, de legfeljebb 30 napon belül küldjük az Ön által meghatározott címre.


Adatvédelmi tájékoztatónk elérhető nyomtatott formában a recepciókon, és a kórház honlapján, a  http://www.szentdonatkorhaz.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html oldalon is.

 

Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ, mint az EESZT (Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér) működtetője elkészítette az Önt érintő EESZT-ben történő adatkezelésről szóló tájékoztatóját „Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során” címmel, melyet az alábbiakban ismertetnünk:

 


Tájékoztató a személyes adatok Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Térben megvalósuló kezeléséről az egészségügyi intézményben történő ellátás során1.   Mi az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (röviden: EESZT)?


Magyarország új e-egészségügyi rendszere az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltatási Tér (EESZT), amelyhez 2017. november 1-jén a háziorvosi szolgálatok, járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények és gyógyszertárak csatlakoztak. Itt elérhetővé válnak olyan egészségügyi adatok, melyeket eddig Önnek kellett papíron megőriznie. A magyar e-egészségügyet megújító rendszer célja a lakosság minél gyorsabb, hatékonyabb és szolgáltatásorientáltabb ellátása. Ennek kulcsa az ellátó intézmények, kezelőorvosok és gyógyszertárak közötti folyamatos kapcsolatban rejlik, így az információk egységesek és elérhetőek. A rendszer szolgáltatásai egyidejűleg leegyszerűsítik az egészségügyi ágazat adminisztratív és adatszolgáltatási folyamatait is, így gyorsítva a betegellátást. Az EESZT alapvetően egy információáramlást elősegítő rendszer, amely segítségével a Térbe felküldött adatok egyszerűbben és gyorsabban jutnak el a megfelelő személyhez. Ezen adatok között – lévén egészségügyi ellátásról szó – személyes adatok és egészségügyi adatok is szerepelnek. Az adatok teljes körű biztonságát a legmagasabb, 5-ös szintű védelemmel rendelkező rendszer biztosítja. Az adatok kezelője az EESZT-t működtető Állami Egészségügyi Ellátó Központ (ÁEEK).


2.   A tájékoztató célja


Az EESZT bevezetése óta a betegellátás módja alapvetően nem változott; Önnek semmi más dolga nincs, mint hogy elmenjen orvosához, ha beteg vagy rutin vizsgálatot, ellenőrzést szeretne ugyanúgy, ahogy azt eddig is tette. Jelen tájékoztató célja az, hogy megismertesse Önnel az ellátás során az egészségügyi intézmény révén az EESZT rendszerébe kerülő adatainak körét. Amennyiben Ön élni kíván a digitális világ adta lehetőségekkel, jelen tájékoztatóból alkalma nyílik megismerni azt is, hogy miként veheti igénybe az e-egészségügy legújabb szolgáltatásait. Amennyiben jelen tájékoztatónál szélesebb körű tájékoztatást kíván kapni az EESZT működéséről és az adatok kezeléséről, kérjük látogasson el a https://e-egeszsegugy.gov.hu információs portálra, ahol az Adatvédelem menüpontra kattintva elolvashatja az EESZT adatkezelési tájékoztatóját, az oldalt böngészve pedig további hasznos információk birtokába juthat az EESZT működésével kapcsolatban.

 

3.   Az egészségügyi ellátás során az EESZT-ben kezelt személyes adatok köre


Az EESZT-be történő adatfeltöltés a betegfelvételtől kezdődik. Az egészségügyi ellátás során keletkező adatok a következő esetekben és módon kerülnek rögzítésre az EESZT-ben:- Eseménykatalógus


A központi eseménykatalógus az Ön egészségügyi ellátására vonatkozó, naprakész adatokat tartalmazza.


A központi eseménykatalógus számára az alábbi események adatait, az esemény időpontját, az egészségügyi intézmény rendszerében való rögzítés időpontját és az esemény rögzítéséért felelős személy azonosítóját kell feltüntetni.


Az adatok megőrzési ideje: az Érintett halálát követő 5 évig.

 

Az adatokhoz hozzáférhet:

 • bíróság, Hatóságok (feladatkörükben eljárva)
 • Ön
 • kezelőorvos, háziorvos az egészségügyi ellátással kapcsolatban, az Ön digitális önrendelkezési beállításainak megfelelően

Események


1.     Fekvőbeteg szakellátás megkezdése: Adat:

 • ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ
 • beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel jellege) - beutaló orvos azonosítója - beutaló orvos munkahelye
 • finanszírozás típusa
 • finanszírozási törzsszám
 • beutaló/iránydiagnózis
 • az ellátást végző kórházi osztály finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja - a beteg kezelőorvosának azonosítója
 • az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója

2.     Fekvőbeteg-szakellátás befejezése: Adat:

 • az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus bejegyzés azonosítója
 • a beteg további sorsa*

3.     Járóbeteg-szakellátás megkezdése: Adat:

 • ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
 • beutaló vagy a beutalást megalapozó ellátás adatai (a felvétel jellege)
 • beutaló orvos azonosítója
 • beutaló orvos munkahelye
 • finanszírozás típusa
 • naplósorszám
 • beutaló/iránydiagnózis
 • az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
 • a beteg kezelőorvosának azonosítója
 • az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója

4.     Járóbeteg-szakellátás befejezése. Adat: 

 • az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus bejegyzés azonosítója
 • továbbküldés

5.     Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás megkezdése: Adat:

 • ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
 • az ellátás típusa
 • az ellátás helye
 • az ellátás oka
 • térítési kategória
 • a szolgáltatási egység kódja (háziorvosi szolgálat esetén az országos nyilvántartási szám) - a beteg kezelőorvosának azonosítója
 • az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója

6.     Háziorvosi, házi gyermekorvosi ellátás és a fogorvosi alapellátás befejezése: Adat:

 • az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus bejegyzés azonosítója
 • továbbküldés

7.     CT és MR vizsgálat megkezdése: Adat:

 • azon ellátás esemény-katalógus bejegyzés azonosítója, amelynek keretében a vizsgálat elvégzésre került
 • ellátott személy azonosító típusa és értéke (TAJ)
 • beutaló (megrendelő) orvos
 • beutaló (megrendelő) orvos munkahelye
 • finanszírozás típusa
 • naplósorszám
 • beutaló/iránydiagnózis
 • az ellátást végző szervezeti egység finanszírozási szerződés szerinti 9 karakteres kódja
 • az ellátásnak az ellátó informatikai rendszerében értelmezett egyedi azonosítója
 • vizsgálat típusa

8.     CT és MR vizsgálat befejezése: Adat:

 • az ellátás megkezdésekor létrehozott eseménykatalógus bejegyzés azonosítója
 • vizsgálat rövid leírása (technológia, régió, kontrasztanyag használat, illetve nem értékelhető vizsgálat)


Jelmagyarázat:

* a „beteg további sorsa” fogalom megfelel az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló rendelet szerinti fogalomnak

 


- Egészségügyi dokumentumok nyilvántartása


A nyilvántartásának célja, hogy a kezelőorvosok hozzáférhessenek betegeik egészségügyi dokumentumaihoz, a nyilvántartás ezeket a dokumentumokat tartalmazza (pl. ambuláns lap, leletek, zárójelentés, stb.). Az itt szereplő dokumentumok az egészségügyi dokumentációra vonatkozó szabályok szerint és ideig kerülnek megőrzésre.


Az adatok megőrzési ideje: az Érintett halálát követő 5 évig.


Az adatokhoz hozzáférhet:

 • az egészségügyi intézmény
 • Ön

1.     Zárójelentés

2.     Ambuláns lap

3.     Általános laboratóriumi ellátás lelete

4.     Mikrobiológiai laboratóriumi ellátás lelete

5.     Szövettani és patológiai lelet

6.     Egyéb laboratóriumi ellátás lelete

7.     CT és MR vizsgálatokról készült lelet

8.     Egyéb képalkotó vizsgálat lelete

9.     Műtéti leírás

 

- eProfil


Az egészségügyi profilhoz kapcsolódó nyilvántartás tartalmazza az Ön általános egészségügyi állapotát (aktuális betegségeit, általános egészségügyi adatait) leíró adatokat. A nyilvántartás célja az Ön ellátása érdekében a kezelőorvos számára naprakész és áttekintő jellegű egészségügyi információk szolgáltatása.


Az adatok megőrzési ideje: az Érintett halálát köve követő 5 évig.

 

Az adatokhoz hozzáférhet:

 • az Ön kezelőorvosa vagy háziorvosa

 

Típus


Típus

Adat

 

Figyelmeztetések

allergia

kiváltó tényező

 

 

allergia leírása

 

 

megfigyelés időpontja

 

nem-allergiás figyelmeztetések

rövid leírás

 

 

részletes leírás

 

 

megfigyelés időpontja

Kórtörténet

védőoltások

védőoltás neve

 

 

védettség (betegség)

 

 

oltás időpontja

 

 

oltóanyag azonosítója

 

megoldott, lezárt vagy inaktív problémák

probléma leírása

 

 

felmerülés időpontja

 

 

lezárás időpontja

 

 

megoldás körülményei

 

korábbi műtétek és beavatkozások

beavatkozás leírása

 

 

beavatkozás időpontja

Jelenlegi problémák

aktuális problémák/ diagnózisok

probléma/diagnózis leírása

 

 

felmerülés időpontja

 

beültetett eszközök és implantátumok

eszköz és implantátum leírása

 

 

típus

 

 

beültetés időpontja

 

 

eltávolítás időpontja

 

terápiás javaslatok

terápia típusa

 

 

javaslat leírása

 

autonómia, fogyatékosság

leírás

 

 

típus

Gyógyszerelés

aktuális gyógyszerelés

hatóanyag (készítmény) neve

 

 

erősség

 

 

gyógyszerészeti dózisforma

 

 

beszedendő mennyiség

 

 

szedés gyakorisága

 

 

kezelés hossza

 

 

kezelés kezdete

Életmód

életmódi tényezők

megfigyelés típusa

 

 

megfigyelés értéke

 

 

időtartam

Várandósság

megállapított várandósság

szülés várható időpontja

 

 

terhesség kimenetele

Diagnosztikai eredmények

vércsoport

vércsoport meghatározás időpontja

 

 

 


  


4. Hol tekintheti meg az Ön egészségügyi ellátásával kapcsolatban az EESZT-be került adatokat?

 

Az EESZT Lakossági Portálja a https://www.eeszt.gov.hu internetes honlapon található. Ön a Bejelentkezés gombra kattintva ügyfélkapus azonosítás és TAJ szám megadása után saját, személyre szabott EESZT felhasználói fiókját érheti el. Ennek segítségével egyszerűen megismerheti, és bármikor elérheti, vagy letöltheti az Önnel kapcsolatos, EESZT-be kerülő egészségügyi dokumentumokat és adatokat.

Amennyiben nem rendelkezik ügyfélkapuval, a következő módokon hozhat létre:

 

1.     Személyesen bármelyik okmányirodában, kormányhivatali ügyfélszolgálati irodában, adóhatóság ügyfélszolgálatán vagy külképviseleten


2.     Elektronikus úton, amennyiben rendelkezik 2016. január 1-jét követően kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal.

 

A Lakossági Portál felületén több, a digitális lehetőségek által kínált EESZT-szolgáltatást is igénybe vehet. Ezek közül néhány:

 

Az ELLÁTÁSOK fül alatt, az Eseménykatalógusában nyomon követheti az ellátási eseményeit, és az eKórtörténetében megtalálja az ellátásai során keletkezett és EESZT-be feltöltött betegdokumentumait.

 

A BEUTALÓK fül alatt lekérdezheti a saját elektronikus beutalóit meghatározott időszakra szűrve, megtekintheti azok adattartalmát, és ki is nyomtathatja azokat.

 

A RECEPTEK fül alatt kérdezheti le az Ön számára felírt elektronikus recepteket, a már kiváltott receptjeinek listáját is, meghatározott időszakra visszamenőleg. Minden recepttartalom elérhető az Ön számára is, azonban ez nem helyettesíti a felírási igazolást, amivel más is kiválthatja az Önnek felírt készítményeket, így az innen kinyomtatott recepttel nem lehet gyógyszert kiváltani. A hagyományos papírreceptjei csak a kiváltott vények között jelennek meg, mert azokat a patika veszi fel a rendszerbe a recept kiváltásakor.

 

Az ÖNRENDELKEZÉS fül alatt kérhet értesítést, ha Önnel kapcsolatos adat vagy dokumentum kerül majd a rendszerbe. Nyomon követheti, ki és mikor, milyen adatának, dokumentumának megtekintését kérte a rendszertől. Módjában áll rendelkezni is az EESZT-be kerülő adatainak és dokumentumainak hozzáférhetőségéről.

 


5.   Milyen pozitív változásokat hozott az EESZT?

 • Mivel a kezelőorvosa megismerheti az Ön egészségügyi kórtörténetét és a vizsgálati eredményeit, pontosabb diagnózist tud meghatározni, és személyre szabott, hatékony kezelést tud előírni.
 • Nem kell több helyen ugyanazokat a vizsgálatokat elvégezni, és orvosa egyszerűen tud konzultálni bármely korábbi kezelőorvosával.
 • Gyorsabb ellátást várhat, mert akár már a háziorvosa lefoglalhat időpontot az e-beutalójához, ha a fogadó intézmény erre lehetőséget ad, így nem kell időpontért járnia az ellátó intézményeket.
 • Önnek végre nem kell a teljes kórtörténetét papíralapon őriznie, és az orvosi vizsgálatokra magával cipelnie, az EESZT-hez csatlakozott intézményekben készült új dokumentumai rögzítésre kerülnek a Térben, ahonnan az Ön rendelkezéseinek megfelelően elérhetik azokat az Önt kezelő orvosok is.
 • Az adatai egy kiemelt, 5-ös biztonsági szintű rendszerbe kerülnek és bármikor nyomon követheti, ki, mikor, mely intézettől és mely adatát kérdezte le. A Lakossági Portálon meg tudja tekinteni a leleteit, CT vagy röntgen felvételeit, zárójelentéseit, és ezt lehetővé teheti az Önt kezelő orvosok számára is.
 • A jövőben az orvosa által felírt e-receptjeit csupán a személyazonossága igazolásával és TAJ száma megadásával is kiválthatja. A patikában a gyógyszerész láthatja az Önnek felírt készítményeket, olyanokat is, melyeket korábban váltott ki, vagy elfelejtett kiváltani, így könnyebben tud tanácsot adni, hogy milyen készítményeket ne szedjen egy időben, vagy miért ne felejtse el kiváltani egyes készítményeit.
 • A jövő fejlesztése további szolgáltatásokat vezetnek majd be a rendszerbe, hogy minél gyorsabb és biztonságosabb ellátást kaphassanak a beteg

 

Elérhető nyomtatott formában a recepciókon, és a kórház honlapján  http://www.szentdonatkorhaz.hu/adatkezelesi-tajekoztato.html oldalon is.


Dr. Rácz Tamás

főigazgatóGyors kapcsolat felvétel

Kérjük, töltse ki az alábbi mezőket, és 24 órán
belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.


Impresszum

Szent Donát Kórház

8100 Várpalota Honvéd u 2-3

E-mail: info@szentdonatkorhaz.hu


Fekvőbeteg elhelyezés:
Tel: +36 (20) 203-5555

Tel: +36 (30) 203-5555

E-mail:  ugyfelkapcsolat@szentdonatkorhaz.hu


Magánrendelés, járóbeteg szakrendelés:

Tel: +36 (30) 206-5555


Titkárság:

Tel: +36 (88) 472-555 / 244
E-mail: titkarsag@szentdonatkorhaz.hu


Gyorslinkek

Rehabilitáció, ápolás
Emelt szintű ápolás
Demencia, Alzheimer-kór kezelése

Fejlesztő programok

Felfekvések kezelése

Betegfoglalkozások

Új! Intézeti gyógyszeres beállítás


Magánrendelések

Orvosaink

Kapcsolat


   Youtube csatornánk

   Facebook oldalunk

   Google+ oldalunk


Fel